¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

PR-G 120 Ruta dos Penedos da Picaraña

PR-G 120 Ruta dos Penedos da Picaraña

Created by Turgalicia on 20/06/2011
Updated on 15/06/2012
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

La riqueza forestal del entorno y las formaciones pétreas “penedos”, marcan el carácter de esta ruta circular que comienza en el Cruceiro del barrio de A Serra, en la parroquia de Arcos, en el entorno de la Ermita de las Angustias. Esta ruta visita más de veinte “penedos” de diversos tamaños, catalogados por sus nombres originales y leyendas atribuidas.
Iniciamos el recorrido al pie del Coto del Castro, una colina en la que se encuentra un yacimiento castreño de grandes dimensiones. Tras rodearlo encontraremos el Penedo do Castro desde donde se puede disfrutar de una espléndida panorámica de la Iglesia y la Casa Rectoral de Arcos así como de los Montes da Paradanta y de San Nomedio.
Descendemos hacia la derecha por un bosque de robles y pinos que adornan el sendero hasta llegar a la famosa e impresionante Pedra do Equilibrio
A partir de aquí, nos introducimos en un monte de pinos hasta dar con el Penedo de Orencio, aprovechado como cantera en los años 50. En este punto la ruta ofrece la posibilidad de ascender al Alto da Picaraña por ambos lados de su ladera. Eligiendo la opción de la izquierda,se visita el Penedo da Adega de San Isidroyel mirador del Penedo da Pía. Tras alcanzar la cima, descendemos a través de un vía crucis hasta la Ermita de Santa Cruz, lugar de devoción y romería cada primero de mayo.
Desde aquí se inicia el regreso por una pista forestal hacia el barrio da Serra por la otra vertiente de la ladera. En el camino de vuelta destacan el Penedo do Sombreiro y la Laxe de Coto, entre otros.

Sendero homologado por la Federación Gallega de Montañismo.
************************************************************
Rich forests and rocky crags define the nature of this circular route that starts at the stone cross in A Serra, in the parish of Arcos, near the Chapel of Sorrows. The route takes in over twenty crags of different sizes, classified by their original names and the legends attributed to them.
We begin the route at the foot of Coto do Castro, a hill where there is a large hill fort site. Walking around this hill we come to the Hill Fort Crag, from where you can enjoy a splendid view of the church and rectory of Arcos together with the Paradanta and San Nomedio Mountains.
We go down to the right through a wood of oaks and pines that dot the trail to the famous and impressive Balancing Crag.
From here, we enter a forest of pine trees until we come to the Crag of Orencia, used as a quarry in the 1950's. At this point on the route we can go up either side of the Alto da Picaraña.
If we choose the left hand side, we visit the Crag of Adega de San Isidro and the viewpoint of Pía Crag. After reaching the summit, we come down past the Stations of the Cross to the Hermitage of Santa Cruz, a place of worship and pilgrimage on 1 May every year.
From here starts a forest track back to A Serra on the other side of the slope. On the way back the Hat Crag and Laxe de Coto stand out, among others.

Pathway with the official approval of the Galician Mountaineering Federation.
************************************************************
A riqueza forestal da contorna e as formacións pétreas (penedos), marcan o carácter desta ruta circular que comeza no cruceiro do barrio da Serra, na parroquia de Arcos, ou nos arredores da Ermida das Angustias. Esta ruta visita máis de vinte penedos de diversos tamaños, catalogados polos seus nomes
orixinais e as lendas que se lles atribúen.
Iniciamos o percorrido ao pé do Coto do Castro, un outeiro no que se atopa un xacemento castrexo de grandes dimensións. Tras arrodealo, atoparemos o Penedo do Castro, dende onde se pode gozar dunha espléndida panorámica da igrexa e da Casa Reitoral de Arcos, así como dos Montes da Paradanta e de San Nomedio.
Descendemos cara á dereita por un bosque de carballos e piñeiros que adornan o sendeiro ata chegarmos ao famoso e impresionante Penedo do Equilibrio.
A partir de aquí, metémonos nun monte de piñeiros ata dar co Penedo de Orencio, aproveitado como canteira nos anos 50. Neste punto, a ruta ofrece a posibilidade de ascender ao Alto da Picaraña por ambos os lados das súas abas.
Escollendo a opción da esquerda, visítase o Penedo da Adega de San Isidro e o miradoiro do Penedo da Pía. Tras alcanzar a cima, descendemos a través dun
vía crucis ata a Ermida de Santa Cruz, lugar de devoción e romaría cada primeiro de maio.
Dende aquí iníciase o regreso por unha pista forestal cara ao barrio de Serra pola outra vertente da ladeira. No camiño de volta destacan o Penedo do Sombreiro e a Laxe de Coto, entre outros.

Sendeiro homologado pola Federación Galega de Montañismo.

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?