¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

PR-G 133 Sendeiro Muíños do Poñente

PR-G 133 Sendeiro Muíños do Poñente

Created by Turgalicia on 20/06/2011
Updated on 15/06/2012
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

Visita de norte a sur un conjunto de molinos restaurados recientemente.El paisaje de media montaña ofrece zonas de prados donde pasta el ganado, bosques de pinos, fauna variada (fundamentalmente corzos y jabalíes), así como pequeños núcleos rurales.
Se puede dividir el recorrido en dos tramos:
Desde el Muíño de Ferradal al Muíño de Lamela en donde coincide con el inicio del PR-G 134. Se recorre la zona más plana y poblada de este territorio, visitando aldeas como Bolaño y Rebordaos. A mitad de camino se puede visitar el Muíño de Pestana, para lo cuál se abandonará la ruta principal por una derivación.
El segundo tramo parte del Muíño de Lamela, uno de los pocos de Galicia con una noria exterior,en dirección norte hacia la ladera del Monte do Miradoiro, pasando por lugares como Nabeda y Teixeira. Tras alcanzar el punto más alto de este tramo, descendemos por una pista que cruza pequeños núcleos casi abandonados hacia el valle del río Azúmara en donde se puede visitar el último molino de la ruta, en A Veiga.
Se recomienda recorrer esta ruta en bicicleta o a caballo tanto por el perfil y orografía de las mismas así como por el contacto directo con un paisaje de media montaña de gran belleza.

Sendero homologado por la Federación Gallega de Sendeirismo.
************************************************************
A visit from north to south to a series of recently restored mills. The mid-mountain landscape boasts pasture meadows where cattle graze, pine forests, varied wildlife (mostly deer and wild boars) and small villages.
The route can be divided into two sections:
From Ferradal Mill to Lamela Mill, where it coincides with the beginning of PR-G 134. The route follows the flattest and most populated part of the territory, visiting villages such as Bolaño and Rebordaos.
Halfway along the route you can visit Pestana Mill, by leaving the main route along a diversion.
The second stretch starts at Lamela Mill (one of the few in Galicia with an outside waterwheel), heading north towards the slopes of Mount Miradoiro, passing through places like Nabeda and Teixeda.
After reaching the highest point of this section, we descend along a trail that crosses small and almost completely abandoned villages towards the River Azuma Valley, where we can visit the last mill on the route, in A Veiga.
We recommend travelling this route by bike or on horseback because of both its profile and orography and the direct contact with a mid-mountain landscape of great beauty.

Pathway with the official approval of the Galician Mountaineering Federation.
***********************************************************
Visita de norte a sur un conxunto de muíños restaurados recentemente. A paisaxe de media montaña ofrece zonas de pradarías onde pasta o gando, bosques de piñeiros, fauna variada (fundamentalmente corzos e porcos bravos), así como pequenos núcleos rurais.
Pódese dividir o percorrido en dous tramos:
Dende o Muíño de Ferradal ao Muíño de Lamela, onde coincide co inicio do PR-G 134. Percórrese a zona máis chaira e poboada deste territorio, visitando aldeas coma Bolaño e Rebordaos.
Na metade do camiño pódese visitar o Muíño de Pestana, para o cal se abandonará a ruta principal por unha derivación.
O segundo tramo parte do Muíño de Lamela (un dos poucos de Galicia cunha nora exterior) en dirección norte cara á ladeira do Monte do Miradoiro, pasando por lugares como Nabeda e Teixeda.
Tras alcanzar o punto máis alto deste tramo, descendemos por unha pista que cruza pequenos núcleos case abandonados cara ao val do río Azúmara, onde se pode visitar o último muíño da ruta, na Veiga.
Recoméndase percorrer esta ruta en bicicleta ou dacabalo, tanto polo seu perfil e orografía como polo contacto directo cunha paisaxe de media montaña de gran beleza.

Sendeiro homologado pola Federación Galega de Montañismo.

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?