¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

PR-G 142 Ruta das Férvedas

PR-G 142 Ruta das Férvedas

Created by Turgalicia on 20/06/2011
Updated on 15/06/2012
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

La falla que forma la depresión Meridiana, uno de los accidentes geográficos más importantes de Galicia que se extiende de Norte a Sur, divide las parroquias de Rus y Entrecruces en dos partes: las denominadas ‘Alta’ y ‘Baixa’. Este fenómeno natural provocó la aparición de dos saltos de agua conocidos como “férvedas” y que dan nombre a esta ruta.
Partiendo de A Brea, tras cruzar la aldea de Carracedo, el sendero se desvía para visitar la Capilla de Nosa Sra. dos Remedios en Vivente.
En las proximidades de A Pena hay dos opciones: coger la variante que bordea el Monte da Peniqueira y se junta nuevamente con la vía principal cerca de Betrís o continuar hacia el Coto do Castro para contemplar los restos arqueológicos del muro defensivo de este poblado galaico-romano.
Descendemos hacia la Férveda de Rus, también conocida como de Ramil, a la que se accede por una derivación que apenas abandona el recorrido principal.
Tras cruzar el Rego da Férveda, una señal indica la presencia de la iglesia barroca de Santa María de Rus. El camino continúa por un bosque frondoso hasta llegar a la Iglesia de San Xens de Entrecruces. A partir de aquí se inicia un fuerte ascenso hasta encontrar el desvío a la Férveda de Entrecruces, en donde el río Outón salva 50 metros de desnivel y se pueden contemplar los restos de una pequeña central hidroeléctrica que abastecía a Carballo a principios del s. XX.
De vuelta a la ruta principal, a pocos metros, se encuentra el final del recorrido en la Capilla de San Paio de estilo gótico.

Sendero homologado por la Federación Gallega de Montañismo.
************************************************************
The geological fault that forms the Meridiana depression, one of the most significant geographical features in Galicia, extending from north to south, divides the parishes of Rus and Entrecruces into two parts: the so-called “High” and “Low” areas.
Leaving A Brea, after crossing through the village of Carracedo, the trail diverts to visit the Chapel of Nosa Señora dos Remedios in Vivente. This natural phenomenon led to the emergence of two waterfalls known as “férvedas”, which give this route its name.
In the vicinity of A Pena there are two options: we can take the route that goes round Mount Peniqueira and joins the main route again near Betrís, or keep going towards the Coto do Castro to see the archaeological remains of the defensive wall of this Galician-Roman settlement.
We then come down towards Rus waterfall, also known as Ramil, along a diversion that hardly leaves the main route.
After crossing the Rego da Férveda, there is a sign indicating the presence of the Baroque church of Santa María de Rus. The path continues through a lush wood to the church of San Xens de Entrecruces.
From here a steep ascent begins until we come to the diversion to Entrecruces waterfall, where the River Outón flows down a 50 metre slope and we can see the remains of a small hydroelectric plant that supplied Carballo early in the 19th century.
Back on the main route, a few metres further on is the end of the route at the Chapel of San Paio, a Gothic construction.
Pathway with the official approval of the Galician Mountaineering Federation.
************************************************************
A falla que forma a Depresión Meridiana, un dos accidentes xeográficos máis importantes de Galicia que se estende de Norte a Sur, divide as parroquias de Rus e Entrecruces en dúas partes: as denominadas «Alta» e «Baixa». Este fenómeno natural provocou a aparición de dous saltos de auga coñecidos como férvedas que lle dan nome a esta ruta.
Partindo da Brea, tras cruzar a aldea de Carracedo, o sendeiro desvíase para visitar a Capela de Nosa Señora dos Remedios en Vivente.
Nas proximidades da Pena hai dúas opcións: coller a variante que bordea o Monte da Peniqueira e se xunta novamente coa vía principal cerca de Betrís, ou continuar cara ao Coto do Castro para contemplar os restos arqueolóxicos do muro defensivo deste poboado galaico-romano.
Descendemos cara á Férveda de Rus, tamén coñecida como de Ramil, á que se accede por unha derivación que apenas abandona o percorrido principal.
Tras cruzar o Rego da Férveda, un sinal indica a presenza da igrexa barroca de Santa María de Rus. O camiño continúa por un bosque frondoso ata chegar á Igrexa de San Xens de Entrecruces.
A partir de aquí iníciase un forte ascenso ata encontrar o desvío á Férveda de Entrecruces, onde o río Outón salva 50 metros de desnivel e se poden contemplar os restos dunha pequena central hidroeléctrica que abastecía a Carballo a principios do s. XX.
De volta á ruta principal, a poucos metros, atópase o final do percorrido na Capela de San Paio, de estilo gótico.

Sendeiro homologado pola Federación Galega de Montañismo.

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?