¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

Situació de la indústria a Espanya en el 2006

Situació de la indústria a Espanya en el 2006

Created by abermudez on 04/02/2013
Updated on 04/02/2013
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

El model territorial de la industria espanyola es caracteritza per la importància del teixit industrial especificat en industries i per la creació d'eixos industrials que els uneixen. Aquest nuclis tendeixen a créixer i a formar veritables àrees metropolitanes industrials, com Madrid i Barcelona.

El creixement industrial uneix les grans zones industrials amb les complementàries i densifica els eixos de desenvolupament al costat de les autopistes i les autovies.

• L’eix del Mediterrani: Elevat percentatge de la xifra de negoci industrial, uneix les activitats industrials de Catalunya, la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia. Aquest corredor unit amb altres zones d'Europa, aplega les regions industrials més actives d'Europa.

• L’eix de la vall de l’Ebre: Indústries que connecten l’àrea basca amb la catalana, a través dels nuclis de Saragossa i Logronyo. A més, aquest eix tendeix a vincular-se amb l’àrea industrial de Madrid.

• L’àrea industrial de Madrid: Es troba molt desenvolupada i aporta un 10% del volum de negoci de la indústria espanyola. Per la seva centralitat, atreu sectors d'alta tecnologia (aeronàutica) i capital inversor estranger.

Aquesta concentració industrial a tres grans zones mostra una localització molt irregular amb desequilibris territorials clars, ja que la resta d'Espanya presenta una industrialització notablement inferior o molt sectorial:

• Andalusia: Presenta un bon nivell de negoci industrial (10%)

• La cornisa cantàbrica i Galícia: Constitueix un eix secundari amb un 10% del volum del negoci industrial. Malgrat que té zones molt actives, hi ha àrees discontínues sense industrialitzar.
• La zona central: En general està poc industrialitzada.

• Illes Balears i Canàries: Estan poc industrialitzats i presenten un predomini clar de la indústria extractiva del petroli, l’energia i l’aigua, per raons de proveïment.

Catalunya ha sigut desde sempre una regió industrial i manté una posició capdavantera en el sector. Actualment la indústria catalana està en procés de transformació(reducció de mà d'obra no qualificada, deslocalització d'una part de la producció i fomentar la recerca i la innovació) per adaptar-se a una Europa més integrada i a un món més globalitzat.
El desenvolupament de la indústria en Espanya es veu diferenciat basicament en 4 zones les quals es veuen afectades per la població activa que hi havia i que hi ha actualment, això és el fet que produeix un desequilibri indústrial a Espanya.

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?