¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

Search

Advanced options

Administrative area (administrative boundaries) of Xuzhou.China -> Shěng: Jiangsu (Jiāngsū) (江蘇|江苏) -> Dìjíshì: Xuzhou (Xúzhōu) (徐州市) -> Xiànjíshì: Xuzhou(Eng): China -> Province: Jiangsu (Jiāngsū) (江蘇|江苏) -> Prefecture City: Xuzhou (Xúzhōu) (徐州市)...
Administrative area (administrative boundaries) of Pei.China -> Shěng: Jiangsu (Jiāngsū) (江蘇|江苏) -> Dìjíshì: Xuzhou (Xúzhōu) (徐州市) -> Xiàn: Pei (Pèi) (沛县)(Eng): China -> Province: Jiangsu (Jiāngsū) (江蘇|江苏) -> Prefecture City: Xuzhou (Xúzhōu) (徐州市)...
Administrative area (administrative boundaries) of Tongshan.China -> Shěng: Jiangsu (Jiāngsū) (江蘇|江苏) -> Dìjíshì: Xuzhou (Xúzhōu) (徐州市) -> Xiàn: Tongshan (Tóngshān) (铜山县)(Eng): China -> Province: Jiangsu (Jiāngsū) (江蘇|江苏) -> Prefecture City: Xuzho...
Administrative area (administrative boundaries) of Suining.China -> Shěng: Jiangsu (Jiāngsū) (江蘇|江苏) -> Dìjíshì: Xuzhou (Xúzhōu) (徐州市) -> Xiàn: Suining (Suīníng) (睢宁县)(Eng): China -> Province: Jiangsu (Jiāngsū) (江蘇|江苏) -> Prefecture City: Xuzhou (...
Administrative area (administrative boundaries) of Feng.China -> Shěng: Jiangsu (Jiāngsū) (江蘇|江苏) -> Dìjíshì: Xuzhou (Xúzhōu) (徐州市) -> Xiàn: Feng (Fēng) (丰县)(Eng): China -> Province: Jiangsu (Jiāngsū) (江蘇|江苏) -> Prefecture City: Xuzhou (Xúzhōu) (徐...
Administrative area (administrative boundaries) of Xinyi.China -> Shěng: Jiangsu (Jiāngsū) (江蘇|江苏) -> Dìjíshì: Xuzhou (Xúzhōu) (徐州市) -> Xiànjíshì: Xinyi (Xīnyí) (新沂市)(Eng): China -> Province: Jiangsu (Jiāngsū) (江蘇|江苏) -> Prefecture City: Xuzhou (X...
Administrative area (administrative boundaries) of Pizhou.China -> Shěng: Jiangsu (Jiāngsū) (江蘇|江苏) -> Dìjíshì: Xuzhou (Xúzhōu) (徐州市) -> Xiànjíshì: Pizhou (Pīzhōu) (邳州市)(Eng): China -> Province: Jiangsu (Jiāngsū) (江蘇|江苏) -> Prefecture City: Xuzhou...